کتاب دولت موقت منتشر شد
کتاب دولت موقت منتشر شد

دولت موقت به نویسندگی حجت اله نوری ساری و با انشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) منتشر شد در این کتاب تلاش شده تا بر مبنای مجموعه اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا سیاست خارجی دولت موقت تعیین شود. متن و محتوای مذاکرات فی مابین مقامات ایرانی و آمریکایی در قالب گزارش های…

کتاب “سواد رسانه ای و مدیریت مصرف آب” به قلم عرفان محمدنژاد و مجتبی رحمانی به چاپ رسید
کتاب “سواد رسانه ای و مدیریت مصرف آب” به قلم عرفان محمدنژاد و مجتبی رحمانی به چاپ رسید

 پس از انقال صنعتی و بـا رشـد روزافـزون فنـاوری، دسـت انـدازی و تصـرف انسـان در طبیعت به صـورت چشـمگیری افـزایش یافـت. ازآنجـایی کـه ایـن دسـت انـدازی، بـدون درنظرگرفت مفهوم توسعة پایدار و ظرفیت طبیعی محیط زیست بوده، بـروز مشـکلات و آسیبهای بسیاری را در پی داشـته اسـت. متاسـفانه ضعف آگـاهی عمـومی در بخـش محیط زیست باعث شده است…

کتاب “نظریه نظام انقلابی” به قلم استاد عبدالحسین خسروپناه منتشر شد
کتاب “نظریه نظام انقلابی” به قلم استاد عبدالحسین خسروپناه منتشر شد

ملت مبارز ایران با نفس مسیحایی امام خمینی، مردی از سلالۀ حسینعلیه‌السلام، بیدار شد، ارزش داشته‌هایِ مادی و معنوی‌اش را شناخت، سِحر استبداد داخلی را بلعید، بت استعمار خارجی را در هم کوبید، به‌سانِ زلزله‌ای روح‌افزا گنداب‌های تحجر را زیرورو کرد و در بهمنی لاله‌گون انقلابی بی‌همتا آفرید و نغمۀ استقلال و آزادی را آن‌چنان…

چاپ کتاب “نطق سلیمان (مجموعه سخنرانی‌های محوربندی شده سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی)”
چاپ کتاب “نطق سلیمان (مجموعه سخنرانی‌های محوربندی شده سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی)”

نوشتن در بارۀ سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی و گفتن از او، آسان نیست. از یک سو گمان غالب این است که او را به‌خوبی می‌شناسیم؛ چرا که در همه‌جا سخن از او و در بارۀ او است. اما از دیگر سو، حقیقت آن است که او را نمی‌شناسیم، مثل خیلی از مسایل و…

کتاب «جنگ خزانه داري؛ ظهور دوران جدید نبرد مالی» با ترجمه دکتر سیدیحیی علوی رضوی و مرتضی شجاعی
کتاب «جنگ خزانه داري؛ ظهور دوران جدید نبرد مالی» با ترجمه دکتر سیدیحیی علوی رضوی و مرتضی شجاعی

به همت موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ کتاب «جنگ خزانه داري؛ ظهور دوران جدید نبرد مالی» تالیف خوان کارلوس زارت و ترجمه سید یحیی علوی رضوی، مرتضی شجاعی با قیمت 83000 تومان منتشر شد. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع) به چاپ رسیده است.شما عزیزان میتوانید برای…

کتاب “اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات” با ترجمه دکتر علی کریم زاده به چاپ دوم رسید
کتاب “اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات” با ترجمه دکتر علی کریم زاده به چاپ دوم رسید

کتاب اصول تجزیه و تحلیل اطلاعات، اثری جامع و مرجع در حوزه مباحث تحلیل اطلاعات است. کتاب حاضر، بنیان های نظری و عملی تحلیل اطلاعات را با استفاده از مصادیق کاربردی، توضیح و تشریح می نماید. این ککتاب سعی دارد نقش و جایگاه تحلیل اطلاعات را به عنوان مهمترین گام در فعالیت های اطلاعاتی تبیین…

الكترومغناطيس مهندسي پيشرفته جلد دوم
الكترومغناطيس مهندسي پيشرفته جلد دوم

در زمينه مقدمات الكترومغناطيس، كتابهاي متعددي در كشــور به زبان فارســي تاًليف و ترجمه شده است كه هر كدام در جاي خود داراي ارزش ميباشند. ويرايش اول كتاب الكترومغناطيس مهندسي پيشـــرفته نوشـــته پروفســـور بالانيس از فصـــل يكم تا دهم توســـط اينجانب ضـــرغام رســـتمي و مهندس فرجيپور ترجمه كرده بوديم و در سال 1390 به چاپ رسانيده بوديم. اكنون…

انتشار کتاب “روش نـوین ارزیـابی ریسـک عملیـات تونـل سـازی بـر سـازه ها” با ترجمه علیرضا جعفری مقدم و همکاران
انتشار کتاب “روش نـوین ارزیـابی ریسـک عملیـات تونـل سـازی بـر سـازه ها” با ترجمه علیرضا جعفری مقدم و همکاران

این کتاب روش نوینی را بـرای ارزیـابی ریسـک ناشـی از عملیـات تونـل سـازی بـر سازه های مجاور، به ویژه در مراحـل ابتـدایی پـروژه همچـون انتخـاب مسـیر و مفـاهیم طراحی در شرایط اجرای عملیات تونل سـا زی در زمـین هـای نـرم و نسـبتا دشـوار ارائـه می دهد. برای تکمیل این موضوع در این کتاب ریسک وارده بر پی های…

کتاب “بهینه سازی تُنُک؛ نظریه و روشها” با ترجمه دکتر پوریا اعتضادی فر منتشر شد
کتاب “بهینه سازی تُنُک؛ نظریه و روشها” با ترجمه دکتر پوریا اعتضادی فر منتشر شد

نظریه و الگوریتم ها برای بسیاری از مسایل عملی، اعـم از پـردازش سـ یگنال و تصـو یر، حسگری فشرده، رگرسـ یون آمـار ی و بینـایی رایانـه ای بـرا ی یـادگیری ماشـ ین، شـاهد پیشرفت های چشمگیری تحت فرضیه زیر بوده اند: داده های مجهول برای پردازش تُنُـک هستند یا میتوانند به طور تُنُک تقریب زده شوند. تحت این…

انتشار کتاب رهبری فروتنانه (قدرت روابط، شفافیت و اعتماد) با ترجمه دکتر محمد مردانی شهربابک و شهاب عبدالملکی
انتشار کتاب رهبری فروتنانه (قدرت روابط، شفافیت و اعتماد) با ترجمه دکتر محمد مردانی شهربابک و شهاب عبدالملکی

امروزه برای اینکه سازمان و یا کسب وکار شما مسـیر موفقیت را طـی کنند، بایـد شـما تبدیل به رهبر موفق و فروتن بشوید؛ اما رهبر اشکال و سطوح مختلفی دارد. در ایـن کتـاب، از انواع آن و شکل رهبر که امروزه موردنیاز است، صحب میکنیم. کتاب مقابل شما،تالیف ادگـار شـاین اسـتاد افتخـاری انسـتیتو تکنولـوژی دانشـکده…

کتاب آینده پژوهی تروریسم (تحلیلی بر ریشه ها،پیامد ها و روند های آینده تروریسم) منتشر شد
کتاب آینده پژوهی تروریسم (تحلیلی بر ریشه ها،پیامد ها و روند های آینده تروریسم) منتشر شد

تروریسم مانند هر بیماری یا وضعیت غیر نرمال،به محیط مساعدی احتیاج دارد و عوامل زمینه ای یا عوامل رانشی آن می تواند محرومیت نسبی،انتقام جمعی،سرخوردگی عمومی ،ابراز هویت سرکوب شده،اشغال و تحقیر ،رستگاری مذهبی و غیره باشد که معمولا ناتوانی یک دولت در انجام مهم ترین کارکرد خود یعنی برقراری امنیت (دولت شکست خورده)کمک می…